20-Tetzaveh-(Intro-Image)-20-©-MEA-2020-2021-Natan

Parsha 20 Tetzaveh – Exodus – Sh’mot