16-B'shalach-(Intro-Image)

Parsha 16 B’shalach Exodus Sh’mot